Čištění a kontroly komínů

Čištění komínu je technologický postup, při kterém dochází k mechanickému odstranění všech nežádoucích nečistot, které vznikají při spalování. K čištění komínů patří i čištění všech zařízení, která jsou nainstalována na spalinové cestě (lapače jisker, komínové hlavice, regulátory tahu a další zařízení). Dále se při čistění komínů vybírají pevné znečišťující části nahromaděné v komínovém průduchu a kondenzáty ze spalinových cest.

Součástí čištění komínů je také "Zpráva o čištění spalinové cesty", která je vystavena po provedení prací. Tato zpráva musí obsahovat mimo jiné i veškeré nedostatky, které byly v průběhu čištění komínu zjištěny kominíkem, který práci vykonával.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak často komín čistit nám zase udává nařízení vlády č.91/2010 Sb. 

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Palivo
tuhé   kapalné plynné *)
Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně
Čištění spalinové cesty
3x
2x
3x
1x
Kontrola spalinové cesty
1x
1x
1x
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu
1x
1x
1x
 
nad 50 kW
Kontrola a čištění spalinových cest
2x
1x
1x
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu
2x
1x
1x
Čištění spotřebiče paliv
2x
nejméně podle návodu výrobce

Doplňující pravidla k tabulce:

  • Za sezonní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
  • U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
  • Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami a čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
  • Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
  • Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
  • Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně (§ 17 zákona č. 455/1991 Sb.) k přípravě pokrmů se kontroluje a čiští nejméně jedenkrát za dva měsíce.
  • Ve stavbě pro rodinnou rekreaci (§ 2 písm. b)vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území) se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.

Napsat komentář