Slovník pojmů

Barierový  – je na povrchu komínového průduchu zabráněno pronikání difuzní vlhkosti do stěny průduchu

Bod nebo teplota splanutí (u kapalin)– je nejnižší teplota, při které se z kapaliny uvolní tolik par, že nad hladinou kapaliny utvoří plamenem zapalitelnou směs par se vzduchem. Oddělením plamene hoření nepokračuje

Čistící otvor – konstrukční díl komína nebo kouřovodu spotřebičů na kapalná nebo pevná paliva, umožňující jejich čištění a vypalování. POZNÁMKA: U jednovrstvých zděných komínů jsou vymetací, vybírací a čistící otvory vytvořeny při vyzdíváni komínového pláště

Dálkový rozvod tepla – centrální výroba a následný rozvod tepla do míst jeho spotřeby pomocí sítě dálkového zásobování teplem

Difuzní komín  – do stěny komínového průduchu proniká difuzní vlhkost do 20%. Zadní větrání odstraňuje vlhkost. Difúzní se nepoužívají u kondenzačních kotlů

Druhy sazí

Mastné – lehké topné oleje, potravinářské provozovny

Prašné – pelety, brikety, sláma

Tvrdé – jsou z kapalného paliva, spečené uhlí, koks

Sklovité – dehet z uhlí, dřeva s pryskyřicí, kukuřičná sláma (dřevný kreosot a kreosot

z  uhelného dehtu)

Mokré – vysoký obsah vody plynné paliva

Endoskop – optické zařízení pro prohlížení dutin nebo prostoru s omezeným přístupem

Hořlavý soubor – soubor tří veličin – hořlavá látka, zápalná teplota, oxydant (kyslík)

Hoření je oxidační exotermický děj, tedy probíhající za vývoje světla a tepla. Hoření vzniká a probíhá za určitých podmínek. Pro jeho průběh je zapotřebí přítomnost hořlaviny, oxidačního prostředku a zdroje iniciace. Hořlavina a oxidační prostředek spolu tvoří hořlavý soubor.

Individuální –  sestaven s použitím dílů, které mohou pocházet od více výrobců. Odpovědnost za komín přebírá ten, kdo komín postavil, tedy dodavatel stavby nebo montáže

Jednovrstvý komín – komín, jehož konstrukci tvoří komínová vložka (stěna)

Kominický strojek – zařízení na čištění komínů, které má na středním držáku s otvorem po obvodě upevněné ocelové pružiny, do podoby písmene U, kterými se průduch komína čistí. Velikost vnějšího obvodu kominického strojku lze upravovat podle velikosti komínového průduchu. Otvorem strojku prochází řetízek s kominickou koulí, který je na opačné straně upevněn na kominickém provazu

Komínová hlava – horní ukončující část konstrukce komína

Komínová lávka – na střeše, k bezpečnému propojení přístupové cesty mezi střešním výlezem a komínovým tělesem, kde nejsou stupně, 650 -750 pod ústím alebo 800-1200 pod vymetavím otvorom nad strechov, šírka 250, zábradlie 1000 a 500, průchozí šířka od komínu 600-400, odtoková plocha  nad strechov  100. Výlez 550×550 a 600 od komína.

Komínový průduch – dutina v komínové vložce (nebo dutina ohraničená stěnou komínového průduchu) určená k odvodu spalin do volného ovzduší

Kondenzační teplota spalín – u mokrého provozu je povrchová teplota vložky komína shodná s rosným bodem a nesmí podkročit +1°C. Spotřebič s teplotou spalin na spalinovém hrdle nižší než rosný bod spalin, zpravidla nižší než 60 °C

Kondenzátní jímka – konstrukční díl kouřovodu nebo komínu sloužící pro sběr a odvod kondenzátu nebo srážkové vody ze spalinové cesty

Kontrolní otvor – konstrukční díl kouřovodu nebo komína, umožňující jejich kontrolu a čištění. POZNÁMKA Otvor slouží ke kontrole popř. čištění komínového průduchu, kondenzátní jímky a průduchu kouřovodu u spalinových cest spotřebičů na plynná paliva

Kouřovod – konstrukční díl nebo díly určené pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem

Lapač jisker –zařízení montované na ústí komínového průduchu, které omezuje úlet jisker z komína 20×20 mm

Lokální spotřebič – spotřebič paliv (omezeného jmenovitého výkonu), sdílející teplo přímo v místě jeho instalace

Nástavec – tenkostěnný prvek prodlužující komínový průduch a tím účinnou výšku komína nad komínovou hlavou

Otvor pro tlakové vyrovnání – otvor spojující komínový a vzduchový průduch nad jejich půdicí

Patrový (podlažní) – komínové průduchy mají půdice v podlažích, ve kterém jsou připojeny spotřebiče

Pevné usazeniny – pevné částice, obvykle vznikající spalováním paliv ve spotřebiči, které ulpívají na vnitřním povrchu spalinové cesty (saze, dehet, prach apod.)

Pevné znečišťující části – pevné částice nahromaděné v neúčinné výšce komína provozem spotřebiče a čištěním komínového průduchu)

Pracovní oděv – kominická uniforma, rukavice, kotníkové boty, rouška, brýle, čepice, opasek, brašna

Průtlačný kartáč – obvykle kruhový kartáč upevněný na stočeném ocelovém drátu délky 6 až 12 m, kterým se čistí komínový průduch protlačováním kartáče komínovým průduchem. Na konci ocelového drátu může být našroubován také kominický strojek nebo slunce

Přerušovač tahu – zařízení umístěné za spalovací proces spotřebiče, které zajišťuje udržení kvality spalování ve stanoveném limitu a udržuje stabilní spalování bez působení přetlaku nebo podtlaku

Přímý komín– vnitřní osa shodná se svislicí

Pyrolýzní spotřebič – nejde o spalování, ale o proces při kterém se za vysokých teplot rozkládají organické materiály na jednodušší chemické řetězce a tuhý zbytek bez hoření.

Při zvyšování teplot do 200°C se nejprve vypaří voda a v oblasti 200 až 500°C se organické látky štěpí na jednodušší plynné nebo kapalné řetězce a tuhý uhlík. . Ve fázi tvorby plynu v oblasti teplot 500 až 1200 °C jsou produkty vzniklé suchou destilací dále štěpeny a transformovány. Přitom jak z pevného uhlíku, tak i z kapalných organických látek vznikají stabilní plyny, jako je H2, CO, CO2 a CH4.

Technologie sekundárního spalován je ojedinělá svým systémem. Externí přívod vzduchu napojený přímo do topeniště je předehříván v duté konstrukci až na teplotu 500°C. Poté je vháněn do spalovací komory, kde dochází ke dvoustupňovému spalování. Tato technologie patří k těm nejekologičtějším vůbec.
Výše uvedený způsob spalování se nazývá pyrolýza. Za vysokých teplot se totiž spaluje většina nečistot obsažených v kouři a emise dosahují pouze 5% povolené normy. Díky této technologii je potom spotřeba dřeva v kanadských krbových kamnech oproti běžným kamnům nižší o 30-50%. Při vysokých teplotách vzniká i minimum zbytkového popela.

Půdice – nejnižší místo kom. průduchu, společného sběrače, otvorů(vybíracího, vymetacího, čisticího, kontrolního a sopouchů) a komínového pláště

Regulátor tahu, omezovač tahu – nastavitelná klapka zabudovaná do spalinové cesty, která umožňuje regulované přisávání vzduchu do komína a tím reguluje komínový tah

Rosný bod – τ

Rosný bod spalin je teplota, při které spaliny začínají (při ochlazování) nebo přestávají (při zvyšování teploty spalin) kondenzovat. Hodnota je závislá na složení paliva a obsahu nečistot v palivu – zejména síry S, koncentraci CO2 ve spalinách a přebytku vzduchu.

RB spalin zemního plynu je v ideálním případě 56°C

RB spalin propan-butanu je kolem 50 – 52°C

RB topných olejů je kolem 47°C, s vyš. obs. S v palivu i výrazně vyšší!

RB spalin běžných typů uhlí je 50 – 80°C, s vyš. obs. S v palivu i výrazně vyšší!

Samostatný  komín – do jehož průduchu je připojený pouze jeden spotřebič

Samostatný kouřovod – kouřovod, do jehož průduchu je připojen pouze jeden spotřebič

Společný kouřovod – více spotřebičů do společného průduchu

Svislý kouřovod s funkcí komína – kouřovod osazený na spalinovém hrdle spotřebiče (se svislou osou) určený k přímému odvodu spalin do volného ovzduší nad střechou budovy

Se společným sběračem – komín sdružený, jehož průduchy mají pudice  z vysuvných uzávěr v podlažích a jsou napojený na společný sběrač

Slunce – soubor plochých per upevněných jedním koncem do ocelové hlavy

s otvorem. Péra vytváří po obvodě paprskový obal v podobě kruhu nebo čtverce. Používá se obdobné jako kominický strojek

Sopouch –  konstrukční díl komína, do kterého je připojen kouřovod. Zpravidla je vytvořen tvarovkou ve formě T-kusu. U spalínových cest spotřebičů na plynná paliva v tlakové třídě P a H to může být i patní koleno.

Spalinový ventilátor – ventilátor montovaný obvykle na ústí komínového průduchu, kterým je vytvářen podtlak v komínovém průduchu

Společný komín pro jedno podlaží – komín, do kterého je připojeno více spotřebičů z jednoho podlaží

Společný komín pro více podlaží – komín, do kterého je připojeno více spotřebičů z několika podlaží nad sebou

Střešní výlez –  uzavíratelný otvor ve střeše určený pro přístup ke komínové lávce nebo komínovému tělesu

Systémový – komín, který je sestaven s použitím kompatibilních dílů jednoho výrobce, který přebírá odpovědnost za systémový komín jako celek

Spotřebič paliv – zařízení, ve kterém vznikají spaliny, které musí být odvedeny do volného ovzduší

Spotřebič s kondenzací spalin – spotřebič s teplotou spalin na spalinovém hrdle nižší než rosný bod spalin, zpravidla nižší než 60 °C

Spotřebič s nízkou teplotou spalin – spotřebič s teplotou spalin na spalinovém

hrdle do 160 °C

Spotřebič  otevřený  –  (v provedení B) spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z prostoru, v němž je umístěn, a spaliny jsou odváděny do volného ovzduší

Spotřebič  uzavřený – (v provedení C) spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z venkovního prostoru nebo ze vzduchového průduchu; spaliny jsou odváděny do volného ovzduší

Spotřebič s vysokou teplotou spalin – spotřebič s teplotou spalin na spalinovém hrdle více než 160 °C

Technologický spotřebič – spotřebič paliv, spalující palivo k jiným účelům než k vytápění a přípravě teplé užitkové vody – lis plastických hmot

Teplota hoření – hořlavé kapaliny – je teplota látky, při které se vytvoří tok par, že při přiblížení otevřeného plamene vzplanou a hoří bez přerušení dále

Ucpávka proti prašnosti – vybavení kominíka, sloužící k zabránění vzniku škody naprášením sazí a prachu do místnosti

Účinná výška – svislá vzdálenost mezi osou sopouchu a ústím komína.

Uhýbaný – jehož vnitřní osa není shodná se svislicí uhel 15° max. 30°

Ústřední zdroj tepla – spotřebič paliv určený pro výrobu tepla, které se přenáší do míst spotřeby prostřednictvím teplonosné látky.

Venkovní  komín– vedený převažně po vnější straně budovy

Ventilační vzduchová klapka – automaticky ovládaná klapka, ovládající přívod vzduchu za účelem vysoušení komína (může to být i regulátor tahu)

Vícevrstvý – komín, jehož konstrukce se skládá z komínové vložky a alespoň jedné další vrstvy

Vnitřní – vedený  uvnitř budovy

Vybírací otvor – konstrukční díl komína, který slouží k vybírání pevných částí spalin z pudíce komínového průduchu spotřebičů na pevná a kapalná paliva

Vymetací otvor – konstrukční díl komína pro spotřebiče na kapalná nebo pevná paliva, umožňující jejich vymetání a čištění z půdního prostoru nebo ze střechy

Vývod spalin na fasádu – vodorovný konstrukční prvek, obvykle se soustředným přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostředí do spotřebiče a odvodem spalin ze spotřebiče do volného ovzduší, procházející stěnou fasády (obvodovou stěnou budovy)

Vzduchospalinový systém – systém soustředného nebo paralelního vedení přívodu spalovacího vzduchu z venkovního prostředí do spotřebiče a odvodu spalin ze spotřebiče do volného ovzduší 

Napsat komentář